ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ SATANLAR GÜVENLİK KAMERASI TAKACAKLAR

Denizli Valiliği tarafından alınan kararla, alkol ve tütün mamulleri satan ve eğitim kurumlarına 200 metre mesafedeki işyerleri güvenlik kamerası takmak zorundalar.

ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ SATANLAR GÜVENLİK KAMERASI TAKACAKLAR

Denizli Valiliği tarafından alınan kararla, alkol ve tütün mamulleri satan ve eğitim kurumlarına 200 metre mesafedeki işyerleri güvenlik kamerası takmak zorundalar.

Reklam
ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ SATANLAR GÜVENLİK KAMERASI TAKACAKLAR
Editor: admin
18 Ekim 2021 - 19:46

Denizli Valiliği tarafından alınan karar uyarınca ilgili işyerleri 3 ay içinde işlemi tamamlamak zorundalar. 
Denizli Valiliğine aldığı karar aynen şöyle:

                                BASIN DUYURUSU

DENİZLİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE ALKOL VE SİGARA SATIŞ RUHSATI BULUNAN İŞYERLERİNE KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULMASINA DAİR KARAR

      KARAR TARİHİ: 15/10/2021

      KARAR SAYISI: 2021/2

        Amaç 
        Madde 1.

Madde 1- Bu kararın amacı Denizli ili sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamaktır.

        Kapsam 
        Madde 2.

Madde 2- Bu karar, Denizli ilinde eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol ve tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerinde görüntülü kamera sistemi kurulmasını kapsamaktadır.

        Hukuki Dayanak 
        Madde 3.

Madde 3- Bu karar;
1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 48. maddesi,
2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesinin (c), (ç), (e) ve (i) bentleri, 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 66. maddesi,
3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi,
4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. maddesi,
5- 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanununun 6. maddesinin 3 ve 4. fıkraları,
6- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6. maddesi hükümlerine dayanmaktadır.


GENEL HÜKÜM VE ESASLAR

Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. Maddesinin (a) bendinde “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurların Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür."
(c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindedir.
Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır." hükümleri yer almıştır.

Madde 5- Denizli İl sınırları içerisinde; 
a ) Bu karar kapsamında eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol ve tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacaktır.
b) Güvenlik kamera sistemi işyerlerinin satış alanı ile tüm giriş/çıkışlarını (varsa işyeri otoparkını) değişik açılardan görebilecek ve yüz/eşkal belirlemeye yardımcı olacak şekilde konuşlandırılacaktır. 
c) Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte, karanlık ortamlar da net kayıt yapabilen gece görüşlü, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
d) Görüntü kayıtları, en az (30) otuz gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak, arşiv görüntüleri gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek özellikte olacaktır.
e) Güvenlik kamerası konuşlandırma işlemleri bu kararın tebliğ tarihinden itibaren (3) üç ay içerisinde tamamlanacaktır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 6- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde aynı kanunun 66. maddesinde yer alan “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uyarınca cezalandırılır." hükmü gereği işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 8- Bu kararı Denizli Valiliği yürütür.


Bu haber 1047 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum